Luchtbeeld_drone

Waarom we bestaan

Het autonoom internaat 'Coovi' is een volwaardige onderwijsondersteunende entiteit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

In ons internaat verblijven schoolgaande jongeren tussen 11 en 20 jaar.

We begeleiden binnen ons internaat:

 • jongeren die als jeugdspeler verbonden zijn aan RSCA
 • jongeren die samen met hun ouders bewust kiezen voor een internaat
 • jongeren die een precaire of problematische gezinssituatie kennen
 • jongeren die geplaatst worden door de Jeugdrechtbank of op advies van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

We voorzien voor alle jongeren in een aangepaste begeleiding en ondersteuning.

Als internaat onderschrijven we op actieve wijze het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en stoelen we onze werking op het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs en het Raamwerk voor Internaatskwaliteit (RiK), dit met het grootste respect voor de vrije keuze en de neutraliteit van ieder individu. Wij streven er naar om de kinderen en jongeren van ons internaat ten volle te laten ontwikkelen volgens de eigen capaciteiten en gelijke kansen te realiseren.

Ons internaat is verankerd in de Brusselse context. Het maakt deel uit van de Scholengroep Brussel.

De Scholengroep Brussel benut samen met een breed netwerk van partners alle troeven en uitdagingen van de wereldstad Brussel om elk kind, elke leerling, elke cursist in een veilige omgeving uitmuntend  onderwijs en vorming te bieden zodat ze maximaal doorgroeien tot actieve burgers.

Ons internaat is een dienstverlenende entiteit voor het geheel van de Scholengroep, waar meertaligheid, diversiteit, inclusie en maatschappelijke tendensen centraal staan.

Ons internaat situeert zich in een groene omgeving. De accommodatie is pedagogisch stimulerend maar biedt ook plaats voor ontspanning, sport en recreatie.

Omwille van de eisen die aan de hedendaagse internaatsopvang gesteld worden, opteren wij voor professioneel opgeleid en bijgeschoold personeel.

 

Meisje met Loep

Wat we willen bereiken

 • Een internaatsopvang die voldoet aan de eisen van de huidige samenleving en waarbinnen we ons pedagogisch project en onze thuisondersteunende functie optimaal uitbouwen.
   
 • Een hoge graad van welbevinden (QOL) voor elke jongere.
   
 •  Zorgvuldige aandacht voor de fysieke & mentale gezondheid van elke jongere en een snelle opvolging in geval van problemen.
   
 • Hoge(re) slaagkansen voor onze jongeren.
   
 • Persoonlijkheidsvorming, maximaliseren van de individuele onderwijs- en ontwikkelingskansen.
   
 • Gepaste begeleiding voor jongeren met specifieke zorg- of onderwijsbehoeften.
   
 • Een sterk team dat binnen de missie en visie van ons internaat op eenzelfde lijn werkt wat betreft grondhouding en methodieken en steeds het belang van de individuele jongere centraal plaatst.
   
 • Vernieuwde, hedendaagse infrastructuur voor een grotere groep jongeren die wensen te genieten van een kwaliteitsvolle internaatsopvang.

Waar we op inzetten

Zorgen - Studeren - Participeren

 • Thuisondersteunende omgeving
 • Zorg op maat
 • Ondersteuning van het leerproces
 • Internenparticipatie
 • Ouderbetrokkenheid
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding
 • Fysieke en mentale gezondheid
 • Interne kwaliteitszorg
Meisje_roze_background

Hoe we dit alles willen bereiken

 • We leggen de lat hoog voor iedereen en investeren in beleidsvoerend vermogen en de professionele groei van medewerkers via nascholing en permanente vorming.
   
 • We versterken de samenwerking tussen de ouders, jongeren, scholen en het internaat en zorgen voor een optimale doorstroom van informatie. We maken maximaal gebruik van de aanwezige multidisciplinaire competenties om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van onze interne leerling. We organiseren structurele overlegmomenten met alle interne- en externe partners die bij het opvoedingsproces betrokken zijn (jongeren, orthopedagogen, leerlingbegeleiders, opvoeders, vakleerkrachten, klastitularissen, ouders, voogden, CLB, consulenten, ...)
   
 • We werken methodisch en plaatsen ons met onze werking binnen het zorgcontinuüm.
   
 • We bouwen verder aan ons netwerk. Het internaat is geen eiland, maar maakt integraal deel uit van een breder geheel. Ouders en families moeten zo nauw mogelijk betrokken worden bij het leven binnen de muren van het internaat en we willen ons internaat ook stevig verankeren in de lokale en maatschappelijke context.
   
 • We investeren constant in de uitbouw van onze infrastructuur met als doel de aantrekkelijkheid, gezelligheid en professionele uitstraling
  van ons internaat te verhogen. Ook streven we naar een capaciteitsvergroting van onze internaatsopvang.
   
 • We investeren verder in interne kwaliteitszorg door kwalitatieve en kwantitatieve data te verzamelen over de verschillende beleidsdomeinen van onze werking. Op basis van deze analyse sturen we het beleid bij waar nodig.